He Ying Ying Kinohimitsu photoshoot

He Ying Ying for Kinohimitsu

Laura Peh for Fuchsia Lane

Samuel Wong for Fuchsia Lane

Yang Ji Wei for Fuchsia Lane

Kelly Keak for Fuchsia Lane

Marketing brochure for NTUC Foodfare

NTUC Foodfare at Kitchenloft

Using Format